Med vores produkter og vores handlinger

ønsker vi at bidrage til en bæredygtig fremtid


 

Vi ønsker at understøtte en mere bæredygtig udvikling i og udenfor byerne ved at tilbyde innovative IT-systemer som fremmer den offentlige transport, herunder sammenhæng med andre transportformer.

Vi bidrager bl.a. med IT-systemer som:

 

 • Minimerer CO2 udslip
 • Understøtter nye energiformer, bl.a. el
 • Hjælper befolkningsgrupper med særlige behov
 • Højner trafiksikkerheden
 • Gør det mere fordelagtigt for passagerer at benytte offentlig transport
 • Gør det mere rentabelt for udbydere at drive offentlig transport
 • Støtter Mobility as a Service (MaaS)


Vi ønsker internt i virksomheden videst muligt at optimere transportbehovet.


 

Vi ønsker at nedbringe energiforbruget samt fremme bæredygtige energiformer.

Vi bidrager bl.a. med IT-systemer til offentlig transport og andre installationer som:

 

 • Minimerer CO2 udslip
 • Understøtter bæredygtige energiformer
 • Bruger mindst mulig energi

 

Internt i virksomheden nedbringer vi energibehovet ved brug af energieffektive installationer samt minimering og effektivisering af kørselsbehov.

 

 • Vi ønsker at skabe en bæredygtig vækst for vores kunder og os selv gennem teknologi og innovation
 • Vores IT systemer til offentlig transport bidrager til at fremme folkesundheden og bekæmpe smitsomme sygdomme
 • På mediesiden indgår vi lukrative aftaler med partnere der ønsker at formidle CSR og bæredygtige budskaber
 • Vi og vores underleverandører skal til enhver tid leve op til FN’s principper for menneske- og arbejdstagerrettigheder

 

Vores vækst må ikke kompromittere vores medarbejdernes trivsel og sundhed.
Vi ønsker at tage samfundsansvar ved at hjælpe unge og personer med særlige behov ind på arbejdsmarkedet.

×

Menneske- og arbejdstagerrettigheder

Verdensmål 3 ”Good health and well-being” og verdensmål 8 ”Decent work and economic growth” er for adibus to vigtige focuspunkter.
 

Vi udviser nødvendig omhu for at reducere risici for negative påvirkninger af menneske- og arbejdstagerrettigheder i vores produktion og værdikæde.
 

Vi har løbende internt fokus på arbejdspladsvurderinger via APV og vores interne arbejdsmiljøorganisation (AMO). Dette er også en integreret del af vores ISO 9001 certificering.
 

Vi forventer at vores leverandører efterlever FN’s principper for menneskerettigheder. Dette er et ultimativt krav for samhandel med os. Evt. mistanke om tilsidesættelse af menneskerettigheder hos tredjepart kontrolleres og samhandel ophæves hvis principperne ikke overholdes.

 

 • Vi ønsker i videst mulig omfang at forlænge produkternes levetid herunder genanvendelse
 • Vi stiller krav til vores leverandører om minimal brug af emballage
 • Vi stiller krav til vores leverandører om kun at levere det vi har behov for
 • Vi udvikler spil der formidler genanvendelighed og spild
 • Vi ønsker primært at udbyde reklamemedier der sætter mindst mulig CO2 aftryk


Vi sorterer vores affald og bestræber os på at genanvende så meget som muligt.


 

 • Vi indgår i stor udstrækning partnerskaber på tværs af den offentlige og private sektor
 • Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner i udviklingsprojekter
 • Vi er ITxPT certificeret hvilket fremmer branchepartnerskaber og større anvendelighed af udstyrRead our SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT: